MEZER-BIS

 
 
 

Oferujemy obsługę rachunkową firm, także w siedzibie i na programach Zleceniodawcy.
Nasza działalność jest ubezpieczona, posiadamy aktualną polisę.
Obsługa jest prowadzona przez osobę z certyfikatem Ministra Finansów zezwalającym
na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych. Posiada ona kilkunastoletnie doświadczenie
w dziedzinie rachunkowości, również na stanowisku głównego księgowego.

  W ramach swojej działalności wykonujemy:

 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów-

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości i zakładowym planem   kont (pełna księgowość),

 • opracowywanie zakładowych planów kont

 • prowadzenie ewidencji podatkowej ryczałtu ewidencjonowanego

 • prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży VAT

 • prowadzenie ewidencji środków trwałych

 • sporządzanie deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz podatku      od towarów i usług

 • sporządzanie sprawozdań rocznych w tym: bilans wraz z załącznikami, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitałach

 • prowadzenie spraw kadrowo - płacowych /umowy o pracę, umowy zlecenia i o dzieło/

 • zakładanie i bieżące prowadzenie akt osobowych

 • nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracy bez naruszania prawa pracy

 • naliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy

 • rozliczanie składek z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego

 • deklaracje podatkowe dla Urzędów Skarbowych i podatników

 • sporządzanie miesięcznych, półrocznych i rocznych rozliczeń podatkowych

 • sporządzanie i przekazywanie sprawozdań finansowych i statystycznych do właściwych urzędów

 • sporządzanie wniosków kredytowych, analiz finansowych

 • przygotowywanie wszelkiej dokumentacji do leasingu


 

    Ceny za poszczególne usługi ustalane są indywidualnie, w zależności od potrzeb         klienta i jego firmy.

Kontakt z osobą zajmującą się usługami rachunkowymi :

PATRYCJA GZELA

Telefon 501 185 150

e-mail: tunia75@op.pl

 

SYSTEM SPRAWDZONYCH USŁUG
 
 powrót ^